Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepasselijkheid
Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al onze offertes,
bestellingen, leveringen en facturen. De klant erkent formeel kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder
voorbehoud te aanvaarden. In geval van aankoopvoorwaarden van de koper die in strijd zijn met de algemene
verkoopsvoorwaarden van de verkoper, zijn alleen deze laatste van kracht.


Prijzen
Onze prijzen gelden exclusief B.T.W. en vrachtkosten: prijswijzigingen en technische wijzigingen voorbehouden.
Prijswijzigingen kunnen een gevolg zijn van een stijging van de productiekosten, van de grondstoffen, van de lonen, van de
transportkosten en van door de overheid opgelegde lasten en/of taksen.


Bestelbon
Bij volledige of gedeeltelijke annulatie van een bestelling door de koper, is deze laatste van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het totaal bedrag vermeld op de betreffende bestelbon.


Leveringstermijn
Onze leveringstermijnen worden steeds onder voorbehoud gegeven en gelden als streefdatum. Deze tijdstippen worden
uitgevoerd in mate van het mogelijke maar zijn niet bindend. Overschreden leveringstermijnen geven aan de koper geenszins
het recht de bestelling te annuleren en evenmin vergoeding en interesten te eisen.


Betaling
Al onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van de maatschappij, Kardinaal Mercierlaan 5 te 8420 De Haan. Behoudens
andere uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomsten zijn de facturen betaalbaar bij ontvangst der goederen, zegelkosten,
kwitantierechten, taksen. Iedere factuur niet betaald op de vervaldag brengt, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling
noodzakelijk is, van rechtswege een conventionele intrest op van 1% per maand. Als schadevergoeding is verschuldigd 15%
van het factuurbedrag met een minimum van €50,00, van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling
noodzakelijk is. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag ervan, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling
de onmiddellijke opeisbaarheid met zich van alle andere openstaande facturen, zelfs deze die nog niet zijn vervallen.


Klachten
Alle klachten betreffende zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij levering te gebeuren. Door de goederen zonder
voorbehouden in ontvangst te nemen erkent de klant dat de goederen vrij zijn van alle zichtbare gebreken. Alle andere
klachten dienen geformuleerd binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van het niet ontvankelijkheid. Een
klacht van eender welke aard kan door de klant nooit worden ingeroepen als reden tot schorsing of uitstel van betaling.


Bevoegdheid
Alle geschillen, van welke aard ook, in verband met of ter gelegenheid van een overeenkomst om met betrekking tot niet of
niet-tijdig betaling vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge, en worden uitsluitend geregeerd
door het intern Belgische Recht.